Kwaliteit


Ambitie:
De ambitie is dat alle nieuwkomerslocaties binnen Amsterdam hebben omschreven hoe zij een continu verbeterproces aansturen om zo aan de kwaliteitseisen te voldoen. Het gaat hierbij steeds om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de borging daarvan in beleid, management en processen en de vraag hoe de resultaten zich verhouden doelen.

 

Specifiek richten wij ons hierbij op het geheel aan maatregelen waarmee de school op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert.

 

De schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van het nieuwkomersonderwijs in de stad. Het is dan ook de stedelijke ambitie om een Amsterdamse kwaliteitscyclus in te richten waarbinnen we door verbondenheid en uitwisseling komen tot stedelijke ontwikkeling van de onderwijskwaliteit van het nieuwkomeronderwijs in Amsterdam.
Hierbinnen werken we toe naar een eenduidig instrumentarium om de kwaliteit van het nieuwkomeronderwijs binnen Amsterdam te kunnen meten. Hierdoor ontstaat verbinding tussen de scholen en ontstaat er een effectieve uitwisseling van expertise.

 

Visie
Nieuwkomersscholen werken planmatig samen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het is de nieuwkomersleerkracht die ertoe doet!

 

Producten
Onderstaande instrumenten zijn ontwikkeld om deze ambitie te verwezenlijken:
a. Een aanbod aan verschillende meet- en observatie-instrumenten om de kwaliteit van de leerkracht en de totale school in kaart te brengen.
b. Specifieke competentieprofielen van onderwijzend en ondersteunend personeel in het nieuwkomersonderwijs.
c. Een groeimodel ten behoeve van de koers van de school.
d. Dashbord om doorstroom, populatie en leerlingaantallen in kaart te brengen.

 

Wil je meer weten? Neem contact op met de coördinator van je stadsdeel.