Organisatie

Het BBO is een vereniging van schoolbesturen van het primair onderwijs en het speciaal onderwijs in Amsterdam. In totaal zijn 40 schoolbesturen, openbaar en bijzonder onderwijs, lid van de vereniging. We werken samen aan thema’s uit onze strategische agenda.

Bestuur en ALV


Het BBO heeft in 2018 gekozen voor onafhankelijk technisch voorzitterschap, ondersteund door een ambtelijk secretariaat. Per 1 oktober 2018 is Lieke Thesingh aangetreden als onafhankelijk voorzitter. Zij heeft de technische leiding over de vergaderingen van het BBO. Hiervoor vervult zij intern een sturende en coördinerende rol.

 

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. Twee bestuurders zijn formeel gezamenlijk bevoegd als opdrachtgever. 

Namens het BBO vervullen de bestuurders als portefeuillehouders van inhoudelijke strategische dossiers, een extern gerichte, vertegenwoordigende rol. Ook hebben bestuurders zitting in de Stuurgroep van het Noodplan Lerarentekort met de daarbij behorende projectgroepen.

 

Algemene ledenvergadering

De aangesloten besturen vormen de algemene ledenvergadering (ALV). In de statuten is vastgelegd dat de ALV in beginsel besluiten neemt op basis van consensus, tenzij het een zodanig zwaarwegend besluit betreft dat de vergadering beslist te stemmen. De stemverhouding is vastgelegd in de statuten. De ALV (BBO) vergadert minimaal zes keer per schooljaar en organiseert themamiddagen in hetzelfde jaar, waar specifieke onderwerpen inhoudelijk worden besproken. Het bestuur (‘De Agendacommissie’) heeft vier keer per jaar een kwartaaloverleg met de gemeente en ook vier keer per jaar een afzonderlijk overleg met de wethouder onderwijs.