Colofon


BBO Amsterdam
Bijlmerdreef 1289-2
1103 TV Amsterdam
06 15826799
info@bboamsterdam.nl

 

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van het BBO.