Onderwijshuisvesting

We vinden het belangrijk dat alle scholen in Amsterdam goed gehuisvest zijn. Hierin blijven we ontwikkelen. Onderwijshuisvesting is een gezamenlijke opdracht van gemeenten en schoolbesturen en vraagt om afstemming en maatwerk. Welke uitdagingen kent de gemeente waarin de scholen zijn gevestigd en welke uitdagingen kennen de schoolbesturen in de gemeente(n) waarbinnen zij vestigingen hebben? Hoe zorgen zij gezamenlijk voor eigentijdse en duurzame schoolgebouwen die bijdragen aan goed onderwijs aan de leerlingen?

De gezamenlijke opdracht


In Amsterdam trekken de gemeente en de schoolbesturen primair onderwijs gezamenlijk op. Zij bereiden samen de jaarlijkse gebiedssessies voor, gericht op het maken van gezamenlijke meerjarige afspraken op basis van een strategische en integrale afweging over nieuwbouw, uitbreiding, verplaatsing, sluiting en vervangende huisvesting. Ook werken schoolbesturen en gemeente samen om te komen tot het meerjarig plannen van vervangende huisvesting op basis van een priolijst.

Overlegstructuur Onderwijshuisvesting


Om goed uitvoering te kunnen geven aan het dossier onderwijshuisvesting zijn structureel twee gremia actief. De stuurgroep strategisch huisvestingsoverleg en de taakgroep huisvesting. Daarnaast is een aantal werkgroepen met een specifieke opdracht ingericht, deels structurele, deels tijdelijke. 

 

De stuurgroep strategisch huisvestingsoverleg

De stuurgroep bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers uit het BBO en een (ambtelijke) vertegenwoordiging uit de gemeente. De stuurgroep geeft richting aan de koers, formuleert de opdrachten en vragen voor de voorbereiders en deskundigen en zorgt voor draagvlak. De stuurgroep bewaakt of de onderwerpen aan de juiste tafels worden besproken en beoordeelt welke stukken richting het BBO kunnen worden gebracht.

De stuurgroep zorgt voor de benodigde afstemming met het BBO en komt gemiddeld zes keer per jaar bijeen. De voorzitter van de stuurgroep is Annette van der Poel, bestuurder van Orion. 

Contact


Annette van der Poel

bestuurder Orion (voorzitter Stuurgroep Onderwijshuisvesting)
a.vanderpoel@orion.nl

Taakgroep huisvesting

De taakgroep huisvesting van het BBO bestaat uit beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting van schoolbesturen en de gemeente, onder voorzitterschap van een bestuurder uit het BBO. De taakgroep adviseert de stuurgroep het BBO over diverse huisvestingsaangelegenheden, waaronder de (jaarlijkse) aanpassingen van de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting, het Integraal Huisvestingsplan, gezonde schoolgebouwen, regeling verhuur en medegebruik, beleid multifunctionele accommodaties etc. Evenals de stuurgroep komt ook de taakgroep gemiddeld zes keer per jaar bijeen. De voorzitter van de taakgroep is Arie van Loon, lid college van bestuur van AMOS.

Contact


Arie van Loon

lid CvB AMOS (voorzitter taakgroep toelatingsbeleid)
arie.vanloon@amosonderwijs.nl

Werkgroepen


Momenteel zijn er drie structurele werkgroepen ingericht, te weten de werkgroep Gebiedssessies, de werkgroep Regeling vervangende huisvesting en de werkgroep Tijdelijke huisvesting. Daarnaast zijn er nog enkele werkgroepen actief met een meer tijdelijk karakter. Op dit moment zijn dat onder meer de werkgroepen Huisvesting Integrale kindcentra, Aanpassing verordening onderwijshuisvesting en Bewegingsonderwijs.