Contact en veel gestelde vragen


Voor vragen over het aanmelden van uw kind kunt u terecht bij de Helpdesk van het toelatingsbeleid: 020-2446345 

De helpdesk is op werkdagen/schooldagen geopend van 09.00 uur tot 14.00 uur.

 

Of per e-mail: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl 

 

 

Veel gestelde vragen


Algemene vragen

Ik ga verhuizen in/naar Amsterdam, hoe vind ik een school voor mijn kind?

a. Ik verhuis in/naar Amsterdam en mijn kind is jonger dan 4 jaar. Het adres op het voorkeursformulier klopt niet meer/u heeft geen voorkeursformulier ontvangen. U kunt hier een nieuw blanco voorkeursformulier downloaden of deze ophalen bij een school. Vul deze volledig in en lever (samen met een adresbewijs) in op de school van eerste voorkeur.
Een adresbewijs kan bijvoorbeeld zijn: een kopie van huur- of koopcontract, het contract van de Peuterspeelzaal of Kinderdagverblijf of een Toeslagdocument.

b. Uw kind is 4 jaar of ouder en gaat al naar school. In dit geval hoeft u geen voorkeursformulier te gebruiken; u neemt contact op met een school die u voor uw kind wilt en vraagt om een kennismaking en of er plek is. Als zij geen plek hebben, dient u zelf een andere school te benaderen.​

Wordt op grond van ziekte/beperking van kind of ouder een uitzondering gemaakt bij het aanmelden/plaatsen?

Ziekte/beperking van kind of ouder vormt in principe geen grond voor extra voorrang of plaatsing. Het schoolbestuur van de school van uw 1e voorkeur kan hiervan alleen in uitzonderlijke gevallen afwijken.

Voor details: zie het onderwerp Hardheidsclausule (paragraaf 7.2) in de Startnotitie onder ‘Hoe werkt het aanmelden op de basisschool?’.

Mijn kind heeft specifieke zorg nodig (zorgvraag), krijg ik voorrang?

Het hebben van een zorgvraag is geen reden voor (extra) voorrang. U volgt de normale procedure van aanmelding en inschrijving zoals hier beschreven (link). Vanaf het moment van inschrijving van uw kind op school heeft de school 10 weken om de zorg zelf te organiseren of er voor te zorgen dat uw kind passend onderwijs op een andere school ontvangt. Hiermee volgt de school de wet Passend Onderwijs.

Wanneer is mijn kind leerplichtig?

Een kind is leerplichtig vanaf het 5e jaar. Dan moet het kind naar school. De meeste kinderen gaan vanaf hun 4e jaar naar school. De leerplicht duurt tot en met 16 jaar. Wilt u meer weten over de leerplicht, klik dan hier.

Kan mijn kind naar de voorschool?

Uw kind mag altijd naar een voorschool. Dit kan zijn een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, maar ook een gewone voorschool (ev. voor het volgen van een VVE-programma). Een VVE-programma is bedoeld voor kinderen die wat betreft taal, ontwikkeling of sociaaleconomische positie een achterstand hebben. Er is veel aandacht voor taal en de sociale, lichamelijke en creatieve ontwikkeling van uw kind. De kinderen doen spelletjes, tekenen, zingen, spelen buiten, luisteren naar verhalen en praten hierover met elkaar. Het VVE-programma is gratis.

De voorschool is voor alle peuters van 2 tot 4 jaar. Vanaf de geboorte van uw kind gaat u naar het consultatiebureau bij het Ouder- en Kindcentrum (OKC). De arts of verpleegkundige spreekt ook met u over de (taal)ontwikkeling van uw kind. Als uw kind een kans heeft op een achterstand, kan u tijdens het bezoek van 11, 14 of 18 maanden een indicatie voor de voorschool (VVE-indicatie) krijgen. Op het OKC kunt u informatie krijgen over voorscholen in de buurt. Kinderen met een indicatie nemen 4 dagdelen deel aan de voorschool. Voor kinderen zonder indicatie bestaat het aanbod uit 2 dagdelen. Wilt u meer informatie? Klik dan hier.

Heeft uw kind een VVE-indicatie én volgt het de voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft het die school als voorrangsschool? In dat geval krijgt u extra voorrang op deze school (als u de school als 1e voorkeur opgeeft). Voeg de VVE-indicatie en het contract van de voorschool toe aan de aanmelding.

Wanneer kan ik mijn kind voor de basisschool aanmelden?

Als u de geboortedatum van uw kind hier invult, leest u wanneer u wat moet doen om uw kind aan te melden.​

Waarom zijn er regels voor de aanmelding?

Deze regels zijn gemaakt om een duidelijke, eerlijke en gelijke manier van aanmelden en plaatsen voor de basisschool te verzorgen voor alle kinderen. Tevens zijn de regels gemaakt zodat de scholen een betere planning kunnen maken voor hun school/klassen. De Amsterdamse schoolbesturen hebben, in samenspraak met de gemeente, in 2013 hiertoe besloten.

Vragen over aanmelden

Waar moet ik het voorkeursformulier inleveren?

Als u het voorkeursformulier volledig heeft ingevuld met tenminste 5 voorkeuren van scholen (liefst nog meer) moet u het inleveren op de school van uw eerste voorkeur.

Wat gebeurt er als ik maar één voorkeur opgeef?

Als u slechts één voorkeur voor een school opgeeft en op deze school zijn meer aanmeldingen dan plaatsen, bestaat de kans dat uw kind wordt uitgeloot. In dat geval bent u na de plaatsing aangewezen op de dan nog beschikbare plaatsen.

Meer voorkeuren opgeven vergroot de kans dat uw kind geplaatst wordt op een school van uw voorkeur. Het advies is om minimaal vijf voorkeuren op te geven.

Krijg ik een bewijs van registratie?

Nadat u het voorkeursformulier heeft ingeleverd op de school van uw eerste voorkeur, krijgt u (binnen enkele dagen) een Bewijs van registratie. Dit ontvangt u van de school waar u het voorkeursformulier heeft ingeleverd (check ook uw spam en ongewenste mail). Zo kan iedere ouder controleren of de voorkeuren goed zijn ingevoerd.​ Klopt er iets niet neem dan meteen contact op met de school.

De voorgedrukte gegevens op mijn voorkeursformulier kloppen niet. Wat moet ik doen?

Het adres op het voorkeursformulier moet kloppen met het adres waar het kind officieel is geregistreerd (BRP). Als de voorgedrukte gegevens niet kloppen kunt u hier een voorkeursformulier downloaden en uitprinten, of er een bij een basisschool ophalen. Bij het inleveren van dit voorkeursformulier moet u een geldig adresbewijs tonen. Een geldig adresbewijs is bijvoorbeeld een koopakte, huurcontract, een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) of het contract van de opvang of iets dergelijks.

Ik ben mijn voorkeursformulier kwijt. Wat moet ik doen?

U kunt een nieuw blanco voorkeursformulier downloaden (klik hier) en uitprinten, of er een bij een basisschool ophalen. Bij het inleveren van het voorkeursformulier moet u een geldig adresbewijs inleveren. Een geldig adresbewijs is bijvoorbeeld een koopakte, huurcontract, een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) of het contract van de opvang of iets dergelijks.

Wat gebeurt er als ik het voorkeursformulier niet inlever?

Uw kind wordt niet op een school geplaatst. U kunt na de plaatsing alleen nog kiezen uit de scholen die plek over hebben.

Ik ben te laat met aanmelden. Wat nu?

Nadat de plaatsing is geweest, kunt u een keuze maken uit de scholen die dan nog plaats hebben. 

Ik heb mijn voorkeursformulier al ingeleverd maar wil de volgorde van mijn voorkeur veranderen. Kan dat?

U kunt bij de school waar u het voorkeursfomulier heeft ingeleverd wijzigingen doorgeven tot de uiterste inleverdatum van het voorkeursformulier.​

Vragen over een school kiezen

Hoe verloopt de plaatsing?

Plaatsen

Na de inleverdatum worden de plaatsen toegewezen aan de aangemelde kinderen. Dit gebeurt in de volgorde die hieronder bij ‘Toewijzen plaatsen’ wordt uitgelegd.

Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van voorkeur. Als er genoeg plaats is op de school van uw eerste voorkeur, dan krijgt uw kind daar een plek toegewezen. Anders wordt er gekeken naar uw volgende voorkeur. In de afgelopen jaren kreeg ruim 90% van alle kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in de onderstaande volgorde.

Voor de school van uw 1e voorkeur gaat dit als volgt:

1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; dit aangemelde kind heeft een plaatsgarantie.
2.a  Het kind beschikt over een VVE ja-indicatie, volgt ten minste 8 maanden voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangschool.
2.b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.
Daarna worden aanmeldingen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:

6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.

Op welke scholen heeft mijn kind voorrang?

Kinderen hebben voorrang op de 8 scholen in de buurt van hun officieel geregistreerde woonadres (de 8 dichtstbijzijnde). Als u de postcode, huisnummer en geboortedatum van uw kind invult (klik hier), kunt u zien welke scholen dat zijn.

Daarnaast zijn er scholen die specifieke eisen stellen aan de toelating van leerlingen. Deze scholen stellen eisen aan de selectie van leerlingen op grond van de vrijheid van richting (godsdienst of levensovertuiging). Zij doen wel mee met het toelatingsbeleid maar stellen aanvullende eisen aan toelating. Dit zijn de scholen gbs Veerkracht (Gereformeerd), Rosj Pina (Joods), Crescendo en de Morgenster (evangelisch).

Doen alle scholen mee?

Op bijna alle basisscholen in Amsterdam gelden dezelfde regels om uw kind aan te melden en in te schrijven. Van de 210 basisscholen in Amsterdam doen 10 scholen echter vooralsnog niet mee met het gezamenlijke beleid.

De scholen die voor (de aanmeldingen van) schooljaar 2023-2024 niet meedoen zijn:

Centrum: ASVO

Zuid: Amsterdamse Montessorischool, Willemsparkschool, Cornelis Vrij, Peeterschool, Hildebrand van Loonschool, 1e Openluchtschool, 2e Openluchtschool, Buitenveldertse Montessorischool (BMS), Cheider.

Als u uw kind voor een van deze scholen wilt aanmelden, neem contact op met deze school.

Daarnaast zijn er scholen die specifieke eisen stellen aan de toelating van leerlingen. Deze scholen stellen eisen aan de selectie van leerlingen op grond van de vrijheid van richting (godsdienst of levensovertuiging).Zij doen wel mee met het toelatingsbeleid maar stellen aanvullende eisen aan toelating. Dit zijn de scholen gbs Veerkracht (Gereformeerd), Rosj Pina (Joods), Crescendo en de Morgenster (evangelisch).

Hoe wordt de afstand tot de voorrangsscholen berekend?

Deze afstanden worden jaarlijks eenmalig berekend (tussen juli en september) aan de hand van het vastgestelde scholenbestand en blijven geldig voor een heel schooljaar. Tussentijdse wijzigingen leiden niet tot aanpassing van de berekeningen (tenzij een school stopt te bestaan) en getoonde afstanden zijn bindend, tenzij bij het doen van de afstandsberekeningen abusievelijk is afgeweken van de afgesproken rekenmethode. 

Rekenmethode 

Voor het berekenen van loopafstanden wordt gebruik gemaakt van het open-data-netwerk van Open Street Maps (OSM), aangevuld met uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) afgeleide wandel- en fietspaden en ingevoegde oversteekplaatsen. Met behulp van dit netwerk worden de loopafstanden tussen woonadressen en scholen (de ingang van het schoolplein) berekend.

Het bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam berekent op basis van Open Street Maps (OSM) de loopafstanden tussen woonadressen en scholen. Deze afstanden worden (in volgorde) getoond op deze website nadat u uw woonadres ingevuld heeft.

Ik wil dat mijn kind naar dezelfde school gaat als zijn oudere broer/zus. Moet ik mijn kind nog aanmelden?

Uw moet uw kind altijd aanmelden met het voorkeursformulier. Jongere broertjes en zusjes worden altijd geplaatst op een school als deze als eerste voorkeursschool is opgegeven.

Waarom kan een kind uit dezelfde straat op andere scholen voorrang hebben?

De scholen met voorrang worden steeds per individueel adres berekend. Daarom kan het voorkomen dat er net verschillen zijn in bijna gelijke adressen.

Ik wil per se dat mijn kind naar een school met een levensbeschouwelijke/ religieuze/ onderwijskundige grondslag gaat. Heb ik voorrang?

U kunt uw kind voor elke school in Amsterdam aanmelden. In de selectie van scholen waarop uw kind voorrang heeft, zijn minimaal 2 openbare en 2 bijzondere scholen opgenomen. Vrijwel alle adressen hebben voorrang op minimaal 1 school met een concept. Tevens kunnen ouders kiezen uit alle niet-voorrangsscholen. Hiermee is voldoende keuzevrijheid gewaarborgd door de schoolbesturen.

Kan mijn kind naar een school waarop het geen voorrang heeft?

U kunt uw kind voor elke school in Amsterdam aanmelden. Als er voldoende plaats is op de school, wordt uw kind zeker geplaatst op de school. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn op de school, gaan de kinderen met voorrang voor. In dat geval bestaat de kans dat uw kind niet op deze school geplaatst wordt.

Hoe zijn de voorrangsregels bepaald?

De voorrangsregels voor toelating zijn vastgesteld door alle Amsterdamse schoolbesturen van het basisonderwijs (Breed Bestuurlijk Overleg, BBO)

Vragen over inschrijven

Wat gebeurt er wanneer een aanmelding niet naar waarheid is ingevuld?

Door ondertekening van het voorkeursformulier geeft u aan de verstrekte informatie (naam, geboortedatum, adres van uw kind, e.d.) naar waarheid te hebben ingevuld. Op basis van deze informatie wordt uw kind een plaats toegewezen. Indien bij de voorinschrijving op de school blijkt dat u op basis van onjuist verstrekte persoonsgegevens een plaats verkregen heeft, heeft het bestuur (van de school) de bevoegdheid u de onrechtmatig verkregen plaats te onthouden.

Vragen over naar school

Ik heb geen bericht van plaatsing ontvangen. Wat moet ik doen?

Als u in de twee weken na de sluiting geen bericht ontvangen heeft, neem dan contact op met de school waar u het voorkeursformulier heeft ingeleverd.​

Ik ben te laat met aanmelden, wat kan ik doen?

U kunt na de sluitingsdatum alleen kiezen uit de scholen die dan nog plaats over hebben. 

Vragen over de plaatsing en/of de loting

Wat gebeurt er als mijn kind wordt uitgeloot op de school van eerste voorkeur?

Dan loot het kind mee voor de tweede opgegeven voorkeursschool. Wordt het kind ook daar uitgeloot, dan loot het mee voor de derde voorkeursschool enz. Als uw kind op alle scholen van uw voorkeurslijst wordt uitgeloot, kunt u een keuze maken uit de scholen die na de plaatsing nog plek hebben. Indien er voldoende plaatsen op de opgegeven voorkeurschool beschikbaar zijn, zal er niet geloot worden en worden alle kinderen geplaatst.

Wanneer krijg ik bericht over de plaatsing?

U ontvangt binnen twee weken na de sluitingsdatum het bericht van plaatsing. Dit bericht ontvangt u van de school van plaatsing.

Ik heb een klacht over de plaatsing. Wat kan ik doen?

U kunt een klacht indienen bij het schoolbestuur van de school waar u het voorkeursformulier heeft ingeleverd. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de klacht.​

Hoe weet ik dat de loting eerlijk gebeurt?

Alle stappen van verwerken en plaatsen van de aanmeldingen worden door het systeem vastgelegd in een digitaal logboek. De plaatsing en eventuele loting vindt plaats in aanwezigheid van vertegenwoordigers van schoolbesturen, medezeggenschapsraad, projectleiding en gemeente. De gebruikte applicatie is (vooraf en terugkerend) veelvuldig getest en heeft zich bewezen als solide en betrouwbaar over een lange reeks plaatsingen.

Ik ben het niet eens met de plaatsing.

Een klacht kan ingediend worden bij de Klachtencommissie van het schoolbestuur waar het voorkeursformulier is ingeleverd. Dit schoolbestuur is verantwoordelijk voor de afhandeling van de aanmelding. De klachtenregeling van elk schoolbestuur is hierop van toepassing. 

 

a. Openbare scholen
Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen ouders tegen het afwijzende besluit binnen zes weken na dagtekening van de afwijzing schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuur van de betreffende school. Onder voorwaarde dat al een bezwaarschrift is ingediend, en indien de ouders menen een spoedeisend belang te hebben, kan een verzoekschrift voor voorlopige voorzieningen (kort geding) ingediend worden bij de sector bestuursrecht van de rechtbank te Amsterdam.

 

b. Bijzondere scholen
Aangezien het bestuur van een bijzondere school geen bestuursorgaan is in de zin van Algemene Wet Bestuursrecht, zijn de regels voor bezwaar en beroep op grond van deze wet niet van toepassing op hun besluit tot niet-toelating van een kind. Een verzoek tot heroverweging kan gestuurd worden naar het bestuur van de desbetreffende school. Wanneer ouders zich niet met dit besluit kunnen  verenigen, dienen zij zich te wenden tot de civiele rechter van de rechtbank Amsterdam. Dan kan in geval van een spoedeisend belang, een voorzieningenprocedure (= kort geding) aanhangig gemaaktworden.