Schoolbesturen, kinderopvang en gemeente nemen gezamenlijk verantwoordelijkheid met Onderwijs Ambities Amsterdam


01 juni 2023

De gemeente Amsterdam heeft verschillende partijen uit het onderwijsveld, waaronder BBO, aan tafel gevraagd om samen ambities te formuleren om de grote uitdagingen waar de stad voor staat aan te pakken. Het doel is een opvang- en onderwijsaanbod waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en dat perspectief biedt voor de toekomst. Hieruit zijn de Onderwijs Ambities Amsterdam voortgekomen.

 

Lieke Thesingh ondertekende op 31 mei namens het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) de Onderwijs Ambities Amsterdam. Hiermee werken we als PO, VO, mbo, kinderopvang, samen met de gemeente Amsterdam vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid aan onze maatschappelijke opdracht.

 

Iedere dag zetten onderwijsprofessionals en pedagogisch medewerkers zich in om kinderen de best mogelijke toekomst te bieden. Tegelijkertijd is het tekort aan leraren weer toegenomen, kampt ook de kinderopvang met personeelstekorten en is het mentale welzijn van jongeren de laatste jaren afgenomen. De problemen zijn ook nog eens ongelijk verdeeld over de stad, waardoor te veel kinderen en jongeren niet kunnen profiteren van goed onderwijs of goede opvang. Omdat de maatschappelijke opgave te groot is voor de individuele partijen slaan wij nu samen met de gemeente de handen ineen voor een gezamenlijke aanpak. De noodzaak van goed onderwijs voor elk kind en het recht daarop vraagt hierom.

 

De afspraken die zijn gemaakt, zijn vastgelegd in de Onderwijs Ambities Amsterdam. Schoolbesturen, kinderopvang en gemeente bevestigen met dit document samen verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit van en het perspectief op een stabiele onderwijsloopbaan. De samenwerkende partijen hebben op de volgende thema’s ambities geformuleerd:

 

− Onderwijskwaliteit
− Personeelstekort
− Integrale aanpak onderwijs, jeugdzorg, veiligheid, welzijn en armoede
− Doorstroom en aansluiting
− Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
− Onderwijsaanbod en huisvesting

 

De Onderwijs Ambities Amsterdam zijn een startpunt voor meer gezamenlijk onderling overleg. Ze leggen met nadruk de verbinding tussen de verschillende onderwijssectoren, de kinderopvang en (maatschappelijke) partners rond de urgente thema’s die breed in onze samenleving spelen. Samen willen de betrokken organisaties er alles aan doen om kinderen en jongeren te bieden wat zij nodig hebben.

 

De Onderwijs Ambities Amsterdam dwingen ons om ambitieus te blijven in een lastige tijd. Het daadwerkelijk behalen van resultaten op deze ambities realiseren we binnen de verschillende onderwijsbeleidskaders en uitvoeringsagenda’s, zoals de agenda lerarentekort en de mbo-agenda.