Actualiteit

Branche organisatie Kinderopvang Amsterdam , Breed Bestuurlijk Overleg en Gemeente Amsterdam intensiveren samenwerking

13 januari 2021

 

Voor veilig en goed onderwijs en veilige en goede kinderopvang tijdens coronacrisis

Vandaag ondertekenden de Branche Kinderopvang Amsterdam (BKA) het Breed Bestuurlijk Overleg
Amsterdam (BBO) en de Gemeente Amsterdam een overeenkomst, waarin nauwere samenwerking tussen
partijen is vastgelegd vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor (de ontwikkeling van) de kinderen in
Amsterdam tijdens deze coronacrisis
Aanleiding is de uitdaging waar het onderwijs zich voor gesteld ziet tijdens deze periode, om onderwijs op
afstand te verzorgen en daarnaast noodopvang te bieden, zodat inwoners met cruciale beroepen voor de
samenleving hun werk kunnen blijven doen en ook kwetsbare kinderen goed opgevangen worden.
Een uitdaging die het hoofd geboden kan worden door een nauwere samenwerking met de kinderopvang, die
zowel de capaciteit als de expertise heeft om noodopvang te verzorgen en kinderen de begeleiding te geven die
ze nodig hebben.
Om dit in goede banen te leiden, hebben het BBO en de BKA nu afgesproken om wekelijks af te stemmen hoe
het gaat en waar het onderwijs en de kinderopvang elkaar eventueel verder kunnen aanvullen en vraagt de BKA
haar achterban om het onderwijs actief te ondersteunen bij de organisatie en levering van noodopvang onder
schooltijd. Springt de kinderopvang bij voor noodopvang onder schooltijd, dan levert het BBO waar nodig
personele capaciteit en expertise.
Wordt het onderwijs weer (gedeeltelijk) opengesteld, dan stemmen partijen vooraf af over de wijze van
openstelling, met acceptabele afspraken voor alle partijen die eenduidig worden gevolgd door alle scholen en
kinderopvangorganisaties in Amsterdam.
Daarbij doen de BKA, het BBO en de gemeente Amsterdam er preventief) alles aan om de medewerkers in het
onderwijs en de kinderopvang gezond te houden , zodat de continuïteit van het onderwijs en de opvang
gegarandeerd kan worden zolang het coronavirus niet is bedwongen.
Het BBO, de BKA en de gemeente Amsterdam benadrukken met deze
samenwerkingsafspraken het belang van
een gezamenlijke inzet voor veilig en goed onderwijs en veilige en goede kinderopvang in heel Amsterdam. Voor
de kinderen en voor hun ouders. Voor de inwoners van Amsterdam.

Over het BBO
Het BBO is de vereniging van schoolbesturen van
het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs te
Amsterdam.

Over de Brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam
Brancheorganisatie Kinderopvang Amsterdam (BKA) behartigt specifiek de belangen van de Amsterdamse
ondernemers in de kinderopvang. Onder kinderopvang verstaan wij: dagopvang, buitenschoolse opvang,
gastouderopvang en peuterspeelzalen.
Binnen Amsterdam zijn 80 kinderopvangorganisaties aangesloten. Op basis van het aantal kindplaatsen BSO en
KDV wordt respectievelijk 77 en 70 procent van Amsterdam vertegenwoordigd. Als afvaardiging van onze leden
voert het bestuur va n de BKA voortdurend overleg en werkt samen met de belangrijkste stakeholders in de
stad, zoals gemeente Amsterdam, GGD, handhaving, onderwijs en opleidingsinstituten. Door nauw samen te
werken met onze partners beogen wij de opvang kwalitatief steeds te verbeteren.
De BKA is onderdeel van de landelijke Brancheorganisatie Kinderopvang. Leden van de BK zijn automatisch lid
van de BKA. Als enige lokale afdeling binnen de BK, behartigen wij de specifieke Amsterdamse zaken, waarbij er
een afstemming met de BK is. Met enige regelmaat vindt er kruisbestuiving plaats met het landelijke beleid en
vinden zaken die in Amsterdam worden bedacht landelijk navolging.