Start van het schooljaar 2023 – 2024 [1]


04 september 2023

Vandaag starten de scholen in Amsterdam. Leerlingen krijgen 5 dagen in de week les en hun school start met een volledige bemensing. Het rondkrijgen van de bezetting op school is tot stand gekomen door creativiteit van schoolleiders en – teams en mede door de inzet van externe professionals (vakdocenten), zij-instromers, LIO’ers en ondersteuners. Tot in de vakantie zijn schoolleiders bezig geweest om de formatie zo goed mogelijk rond te krijgen om de onderwijskwaliteit hoog te houden.

 

De rondgang langs de grootste besturen in de stad laat zien dat elk bestuur te maken heeft met het lerarentekort. Er zijn echter grote verschillen tussen besturen. Waar een aantal besturen scholen heeft waar (vrijwel) geen vacatures zijn en veelal bevoegde leraren, hebben anderen nog vacatures uitstaan. Schoolbesturen geven aan dat zij in zijn algemeenheid het idee hebben dat de tekorten ongeveer gelijk zijn aan het afgelopen jaar.

 

Schoolbesturen constateren ook dat de bezetting kwetsbaar is. Niet alleen is er sprake van een lerarentekort, er is op een aantal scholen ook een tekort aan intern begeleiders en in een aantal gevallen aan schoolleiders. Bij ziekte of verlof wordt het heel lastig om dit op te vangen.

 

Behoud van medewerkers

Het afgelopen schooljaar is er door een aantal besturen extra aandacht geweest voor het coachen en begeleiden van startende leraren en zij-instromers om te voorkomen dat ze vroegtijdig uitstromen. Deze besturen merken dat hun inspanning op dit gebied werkt. Ook de stedelijke begeleiding vanuit 1Loket voor zij-instromers helpt hierbij.

 

Creatievere oplossingen en slim organiseren

Schoolleiders zijn creatiever geworden met de inzet van extern personeel als zzp-ers en (onbevoegde) vakdocenten naast de reeds bestaande inzet van leraar ondersteuners en onderwijsassistenten. Voor deze laatste groep geldt dat een deel de opleiding tot leerkracht volgt of gaat volgen. Ook wordt personeel ingezet via A’DAM onderwijs. De inzet van deze medewerkers beoogt enerzijds de verlaging van de werkdruk van leerkrachten als het continueren van het primaire onderwijsproces.

Afgelopen jaar gingen schoolleiders, HR-professionals en leraren in gesprek om oplossingen te delen en ideeën uit te werken.

 

Langetermijnvisie vergt structureel geld

Wanneer je als school aan een langetermijnvisie werkt en daarbij inspeelt op veranderingen in de bezetting in de komende jaren, dan is het belangrijk dat er structurele financiering is voor scholen. De huidige subsidies bieden mogelijkheden en geld, maar zijn niet structureel. Dat is echt een oproep aan het Rijk.

 

Landelijke uitvraag personeelstekorten

In het najaar vindt wederom de jaarlijkse landelijke uitvraag van de tekorten plaats vanuit Centerdata. In december volgt daar de jaarlijkse rapportage over.

 

Samenwerking en inzet

Het BBO blijft zich, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, inzetten voor maatregelen om het lerarentekort terug te dringen. Ook blijven we investeren in het behoud en de werving van nieuwe leraren. Dat doen we via het Noodplan lerarentekort en via de nieuwe Lerarenagenda 2023 -2027 in samenwerking met onze partners in de Taskforce lerarentekort.

 

Aanstaande woensdag 6 september wordt de nieuwe Lerarenagenda officieel gelanceerd in Pakhuis de Zwijger. We gaan daar in gesprek over de nieuwe Lerarenagenda en de stappen die we met elkaar blijven zetten.  

 

Wij danken de Amsterdamse schoolbesturen voor hun medewerking aan de inventarisatie en wensen alle leerlingen en onderwijsprofessionals een mooi schooljaar.

 

[1] Deze inventarisatie is tot stand gekomen door de input van 9 schoolbesturen in de stad.