BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Huisvesting

Voor het dossier onderwijshuisvesting zijn structureel twee gremia actief, te weten de stuurgroep strategisch huisvestingsoverleg en de taakgroep huisvesting. Daarnaast is een aantal – deels structurele,  deels tijdelijke – werkgroepen met een specifieke opdracht ingericht.

Stuurgroep strategisch huisvestingsoverleg
De stuurgroep bestaat uit bestuurlijk vertegenwoordigers uit het BBO – openbaar en bijzonder onderwijs en de eenpitters – en een (ambtelijke) vertegenwoordiging uit de gemeente. De stuurgroep geeft richting aan de koers, formuleert de opdrachten en vragen voor de voorbereiders en deskundigen en zorgt voor draagvlak. De stuurgroep bewaakt of de onderwerpen aan de juiste tafels worden besproken en beoordeelt welke stukken richting het BBO kunnen worden gebracht.

De stuurgroep zorgt voor de benodigde afstemming met het BBO.
De stuurgroep komt gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De voorzitter is Joke Middelbeek, bestuurder van Stichting Westelijke Tuinsteden.

Taakgroep huisvesting
De taakgroep huisvesting van het BBO bestaat uit beleidsmedewerkers onderwijshuisvesting van schoolbesturen en de gemeente, onder voorzitterschap van een bestuurder uit het BBO. De vergaderingen van de taakgroep worden gesplitst in een schoolbestuurlijk deel en een (aansluitend) gezamenlijk deel met vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam (afdeling OJZ).

De taakgroep adviseert de stuurgroep resp. het BBO over diverse huisvestingsaangelegenheden, waaronder de (jaarlijkse) aanpassingen van de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting, het Integraal Huisvestingsplan, gezonde schoolgebouwen, regeling verhuur en medegebruik, beleid multifunctionele accommodaties etc.

Evenals de stuurgroep komt ook de taakgroep gemiddeld vijf keer per jaar bijeen. De voorzitter van de taakgroep is Arie van Loon, lid college van bestuur van AMOS.

Werkgroepen
Er zijn drie structurele werkgroepen ingericht, te weten:

a. Werkgroep Gebiedssessies
Het doel van deze werkgroep is het voorbereiden van de jaarlijkse gebiedssessies, gericht op het maken van gezamenlijke meerjarige afspraken op basis van een strategische en integrale afweging over nieuwbouw, uitbreiding, verplaatsing, sluiting en vervangende huisvesting, rekening houdend met de groei in de buurt, leegstand, kwaliteit en spreiding van de scholen, diversiteit op basisscholen, onderwijsconcepten en financiën.

b. Werkgroep Regeling vervangende huisvesting
Deze werkgroep verricht de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot het meerjarig plannen van vervangende huisvesting op basis van priolijst maar ook andere afwegingsaspecten die nadrukkelijk een rol spelen op gebiedsniveau, zoals: herinrichting gebied, geplande uitbrei-dingen, nieuwe scholen, verplaatsingen, programma gezonde scholen, beschikbaarheid tijdelijke huisvesting, beschikbare capaciteit begeleiding projecten en beschikbaarheid cofinanciering.

c. Werkgroep Tijdelijke huisvesting
Deze werkgroep richt zich op het matchen van vraag en aanbod, meerjarenplanning voor bestaande en ontwikkelgebieden en daarmee o.a. richting geven aan prioritering Regeling Vervangende huisvesting. Het ontwikkelen van slimme gezamenlijke oplossingen en criteria, het inventariseren van locaties en het uitwerken van een planning voor de benodigde tijdelijke huisvesting voor de komende jaren.

Daarnaast zijn er nog enkele werkgroepen met een meer tijdelijk karakter. Op dit moment – februari 2019 – zijn dat:

d. Werkgroep Huisvesting en kansengelijkheid
Doel werkgroep: verkenning op welke wijze huisvesting kan bijdragen aan kansengelijkheid.

e. Werkgroep Alles-in-één-scholen
Doel werkgroep: in beeld brengen huidige werkwijze Alles-in-één-scholen, de knelpunten en belangen van betrokken partijen. Waar nodig en mogelijk optimaliseren van de wijze waarop we alles-in-één-scholen realiseren in Amsterdam in relatie tot huisvesting. Procesafspraken over de uitvoering daarvan.

f. Werkgroep Ruimtelijke kaders voor Primair Onderwijs Huisvesting in Amsterdam
Doel werkgroep: Komen tot het duidelijker formuleren en onderbouwen van de ruimtelijke kaders voor huisvesting. Dit moet meer inzicht geven bij directeuren die hun eerste school bouwen, stedenbouwkundige bij de gemeente en partijen zoals de ontwikkelaar. In het afgelopen jaar hebben zich situaties voorgedaan waarbij nog geen schoolbestuur betrokken is en de gemeente wel al moet onderhandelen met ontwikkelaars over kavels en soms zelfs over een casco voor onderwijshuisvesting. Gezien de verdichting van de stad zal deze situatie zich vaker gaan voordoen.

g. Werkgroep Aanpassing verordening
Doel werkgroep: het aanpassen van de verordening op onjuistheden, nieuw beleid, eventuele aanpassing indieningsdatum. Herzien van de toelichting.

h. Werkgroep Amsterdamse impuls schoolpleinen
Doel werkgroep: vervolg geven aan het programma huidige collegeperiode. Voorstel is de aanpak te wijzigen zodat schoolbesturen meer inspraak hebben over welke pleinen wanneer worden aangepakt (conform regeling vervangende huisvesting), waardoor een betere aansluiting ontstaat op lopende verbouwingen / nieuwbouw en de juiste prioritering kan worden gesteld. Pleinen moeten voldoen en worden getoetst op uitgangspunten AIS.

i. Werkgroep Klokuren gym
Doel werkgroep: het evalueren van de huidige situatie. Een inventarisatie vindt plaats van de knelpunten die zich op dit moment voordoen rond de klokuren gym, met name in relatie tot de rol van Sport en Bos hierin.