Online bedreiging Amsterdamse scholen: driehoek alert, geen aanwijzingen voor reële dreiging


25 mei 2023

Een aantal scholen verspreid over de stad is in de loop van woensdag op social media genoemd als doelwit van een schietpartij. De meldingen kwamen binnen bij de politie na de eerdere online bedreiging van het Spinoza20first in Oost. Voor deze bedreiging is woensdagmiddag een 14-jarige Amsterdamse jongen aangehouden.

De Amsterdamse driehoek van burgemeester, hoofdofficier en politiechef is bij elkaar gekomen naar aanleiding van de nieuwe meldingen. Op basis van de aanhouding van woensdag en ervaringen uit het recente verleden houdt de driehoek rekening met zogenaamd copy-cat gedrag. Daders kopiëren elkaar in dit geval en halen een misplaatste grap uit die verstrekkende gevolgen heeft voor leerlingen, hun ouders, leraren en schoolbesturen.

De driehoek gaat op basis van dat scenario nu niet uit van een reële dreiging. Tegelijk zijn alle instanties alert, omdat er nooit met zekerheid kan worden uitgesloten dat er iets ernstigers aan de hand is. De politie onderzoekt de meldingen en is vastberaden ook de daders van de nieuwe bedreigingen aan te houden. De aanhouding van woensdag bewijst dat ook online bedreigingen traceerbaar zijn tot de persoon.

Samen met de wethouder Onderwijs gaat de driehoek de bedreigde scholen helpen en ondersteunen. Scholen zijn zelf bevoegd om maatregelen te nemen, bij voorkeur in samenspraak met politie. De driehoek adviseert om de toegang tot de gebouwen scherper te controleren dan gebruikelijk. De politie kan daarbij assisteren. Burgemeester, hoofdofficier, politiechef en de wethouder onderwijs hebben alle besturen van scholen die bedreigd zijn uitgenodigd om donderdagochtend bij elkaar te komen voor nader overleg.

 

Gezamenlijk statement gemeente en scholen over bedreigingen

 

BBO De Nieuwsbrief april 2023


17 april 2023

BBO De Nieuwsbrief april 2023

 

BBO De Nieuwsbrief december 2022


19 december 2022

BBO De Nieuwsbrief december 2022

 

Brief naar aanleiding van interview in het Parool


02 februari 2023

Bijgaand een brief van het BBO die is opgesteld naar aanleiding van het rumoer dat is ontstaan na het parool-interview van afgelopen maandag.

 

Brief- n.a.v. artikel Parool 30 januari 2023

 

Lerarentekort is niet op te lossen: ‘klassiek onderwijs’ met vaste leraar voor de klas verdwijnt in Amsterdam


30 januari 2023

Op 30 januari heeft het Parool een artikel gepubliceerd waarin bestuurders in het primair onderwijs ingaan op het lerarentekort, flexibel organiseren en het scholenpalet. Het BBO maakt zich sterk voor het Amsterdamse primair onderwijs en onze medewerkers zetten zich elke dag in voor alle leerlingen in Amsterdam. Het BBO werkt aan het behoud van de kwaliteit op onze scholen en zorgt actief voor een samenhangend schoolaanbod in de stad. In de toekomst is echter meer nodig. Bestuurders vragen de gemeente o.a. om samen met hen op zoek te gaan naar vernieuwende manieren van huisvesting voor onderwijsprofessionals. Het BBO neemt hiertoe de verantwoordelijkheid om scholen te verplaatsen, samen te voegen en mogelijk ook te sluiten. Zij vraagt de gemeente om lef te tonen en woonruimte te realiseren voor onderwijsprofessionals in de schoolgebouwen die hierbij beschikbaar komen. In het artikel is de wens uitgesproken om te komen tot een evenwichtig voorzieningenniveau voor dit stadsbrede vraagstuk. 

 

Artikel Parool

BBO De Nieuwsbrief oktober 2022


15 oktober 2022

BBO De Nieuwsbrief oktober 2022

 

BBO De Nieuwsbrief juni 2022


15 juni 2022

BBO De Nieuwsbrief juni 2022

 

Monitor lerarentekort 2022


12 december 2022

Zonder de maatregelen vanuit de projecten zou het lerarentekort nog hoger zijn. Daarom blijven we inzetten op de maatregelen om het tekort terug te dringen en werken we tegelijkertijd samen met scholen aan de beste manieren om de komende jaren met de tekorten om te gaan. 

Hoe het staat met de voortgang en wat de effecten zijn van onze aanpak? Lees het in de monitor.

 

Monitor lerarentekort 2022

 

Eindrapport Regioplan

De gemeente Amsterdam monitort de aanpak van het lerarentekort per maatregel. Om antwoord te krijgen op de vraag of de maatregelen aansluiten bij de behoeften van het onderwijspersoneel hebben de gemeente en het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) aan Regioplan gevraagd om een onderzoek uit te voeren dat daar inzicht in biedt. Het onderzoek is in de eerste helft van 2022 uitgevoerd in samenwerking met de Amsterdamse schoolbesturen. Het eindrapport is nu te lezen.

 

Eindrapport Lerarenagenda Regioplan december 2022

 

Start van het schooljaar: formatie geregeld, maar alle rek is eruit 


26 augustus 2022

Aanstaande maandag starten de scholen in Amsterdam. Voor, maar ook tijdens de vakantie zijn schoolleiders bezig geweest om hun formatie (zo goed mogelijk) rond te krijgen. Uit de rondgang deze week langs de grootste schoolbesturen van het primair onderwijs in Amsterdam blijkt dat de tekorten vergelijkbaar zijn met vorig jaar. Het aantal scholen dat moeite had om de formatie rond te krijgen is echter gestegen. Er lijkt geen sprake te zijn van een ongelijkere verdeling van de tekorten over de stad in vergelijking met eerdere jaren. 

Veel scholen maken gebruik van noodoplossingen waarbij (bijvoorbeeld) een zij-instromer of onderwijsassistent zelfstandig voor de klas staat. Ook maakt een deel van de scholen gebruik van de inzet van externe professionals om een vierdaagse lesweek en een vijfdaagse schoolweek te kunnen bieden. 

Scholen vissen veelal uit dezelfde vijver. Waar er voor de ene school dus een vacature vervuld wordt, betekent het voor de andere school weer een openstaande vacature. Alle scholen ervaren een grote kwetsbaarheid: een ziektegeval is vrijwel niet meer op te lossen. Anders dan voorgaande jaren geven scholen ook aan dat ze meer moeite hebben gehad met het vinden van vakleerkrachten. Daarnaast loopt het tekort aan andere functies ook op. Met name het tekort aan Intern Begeleiders, een cruciale functie met het oog op passend onderwijs, baart veel zorgen. De vacatures van schoolleider waren ook lastiger rond te krijgen dit jaar, dit is zorgelijk voor de gehele schoolorganisatie.  In het najaar vindt er een landelijke uitvraag van de tekorten plaats, waarin de precieze cijfers duidelijk worden. 

 

Het BBO blijft zich, in samenwerking met de gemeente Amsterdam, inzetten voor maatregelen om het lerarentekort terug te dringen en blijft investeren in het behoud en de werving van nieuwe leraren. Dat doen we via het noodplan lerarentekort en met onze samenwerkingspartners door middel van de Taskforce lerarentekort.

Factsheet – Twee jaar COVID-19: gevolgen voor leerlingen in Amsterdam


23 mei 2022

Voor de derde keer hebben wij laten onderzoeken hoe het met de leergroei van de Amsterdamse leerlingen gaat gedurende de COVID periode. Dit in samenwerking met onze scholen en partners ROA, Maastricht University en Parnassys. De resultaten laten zien dat de ongelijkheid tussen leerlingen en scholen kleiner is geworden. Nieuwsgierig? Lees hieronder onze factsheet en kom tot dezelfde conclusie: wederom een groot compliment aan onze leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en de ouders van de leerlingen. In dagelijks wisselende omstandigheden hebben ze alles op alles gezet. En met resultaat. We danken iedereen daarvoor.  

Factsheet Amsterdam 2022