Bestuur

Bestuur BBO

Het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO), is de statutair gevestigde vereniging van de schoolbesturen van het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs te Amsterdam. Van de 40 schoolbesturen, zijn 35 besturen lid van de vereniging. Met welk doel zij zich verenigd hebben en wat ze willen bereiken, leest u op deze openbare site.

Het BBO heeft voor de zomervakantie van 2018 gekozen voor onafhankelijk technisch voorzitterschap. Een nieuwe BBO-organisatiestructuur zal dit voorzitterschap ondersteunen. Per 1 oktober 2018 is Lieke Thesingh aangetreden als onafhankelijk technisch voorzitter. Zij heeft de technische leiding over de vergaderingen van het BBO. Hiervoor vervult zij intern een sturende en coördinerende rol.

Bestuurders vervullen als portefeuillehouders van inhoudelijke strategische dossiers namens het BBO Amsterdam een extern gerichte, vertegenwoordigende rol voor betrokken instanties en in diverse gremia. In de bijlage onderaan deze pagina zijn hun contactgegevens opgenomen.

De aangesloten besturen vormen de algemene ledenvergadering (ALV). In de statuten is vastgelegd dat de ALV in beginsel besluiten neemt op basis van consensus, tenzij het een zodanig zwaarwegend besluit betreft dat de vergadering beslist te stemmen. De stemverhouding en met welke stemverhouding een besluit rechtsgeldig is, is vastgelegd in de statuten. De ALV vergadert minimaal 6 keer per schooljaar en organiseert themamiddagen in hetzelfde jaar waar specifieke onderwerpen inhoudelijk worden besproken.

Bijlagen