Actualiteit

Vacature Projectmanager extra aanbod bassischolen

VACATURE
De samenwerkende Amsterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs en de gemeente Amsterdam zoeken een ervaren

PROJECTMANAGER EXTRA AANBOD BASISSCHOLEN
+/- 32 uur per week – tijdelijk voor een jaar

Context: lerarentekort
Om het lerarentekort in het basisonderwijs het hoofd te bieden werken de schoolbesturen, de gemeente Amsterdam en de lerarenopleidingen intensief samen aan een breed palet aan maatregelen, zowel op de korte als de langere termijn. De maatregelen die gericht zijn op de korte termijn bestaan uit drie pijlers: (pijler 1): Maximaal inzetten op behoud en werving van leerkrachten, (pijler 2): Gelijke verdeling van de tekorten en (pijler 3): Scholen ondersteunen in omgaan met tekorten.
Voor het omgaan met tekorten kiest een groot aantal basisscholen er met ingang van schooljaar 2020-2021 voor om ofwel op verschillende momenten tijdens een lesweek, ofwel op een vast dag(deel) externe professionals een deel van het curriculum te laten verzorgen. Daarmee zijn scholen op meer gestructureerde wijze voorbereid op tekorten en blijft voor leerlingen hetzelfde aantal uren in stand. Het inzetten van deze professionals kan ook bijdragen aan het verminderen van de werkdruk onder leraren en een betere begeleiding van zij-instromers, doordat vrijkomende capaciteit daarvoor deels ingezet kan worden. Zie ook het Noodplan van de Amsterdamse schoolbesturen waarin deze noodmaatregel verder is uitgewerkt: https://bboamsterdam.nl/actualiteit/noodplan-lerarentekort-amsterdam-overhandigd-aan-minister-arie-slob-van-onderwijs/

Werkzaamheden
De projectmanager zorgt ervoor dat een goede match tot stand komt tussen de vraag van basisscholen en het beschikbare aanbod van externe partners uit de buurt, wijken en stad die een rol gaan spelen in het opvangen van het lerarentekort. (Kunst en cultuur, wetenschap en technologie, sport, natuur- en milieueducatie, burgerschap, enzovoorts.) De kern van de werkzaamheden is zorg (laten) dragen voor heldere afspraken over kwaliteit, beschikbaarheid, aansprakelijkheid en financiën, in nauwe samenwerking met o.a. schoolbesturen, schoolleiders, aanbieders en de gemeente. De projectmanager stelt een projectplan op, waarin wordt aangeven welke projectorganisatie/infrastructuur en fasen nodig zijn om dit te kunnen realiseren.

In de projectorganisatie zijn in ieder geval twee beleidsadviseurs van de schoolbesturen actief, die erop toezien dat de kwaliteit van het aanbod goed is en dat deze aansluit bij de (verschillende) behoeften van scholen. Eén van de beleidsadviseurs heeft als expertisegebied het monitoren van de effecten van de nieuwe werkwijze op de kwaliteit van het onderwijs.

Een logische optie lijkt het ontwikkelen van een platform waarin de vraag en het aanbod worden gematcht en waar zowel scholen als externe aanbieders toegang toe hebben. Idealiter vindt ook facturatie plaats via dit platform. De projectmanager is resultaatverantwoordelijk voor de inrichting van dit platform. De kunst is om bestaande coördinatiemechanismen goed te benutten en gebruik te maken van de vele nieuwe mogelijkheden die de stad te bieden heeft (inclusief opleidingsinstituten, bedrijfsleven, opvangaanbieders). Ook partijen die nu al een schakelfunctie vervullen tussen vraag en aanbod kunnen mogelijk ingezet worden: denk aan sportcoaches, Mocca en de Kennismakelaars voor Wetenschap en Technologie.

 •  De projectmanager zorgt voor een transparant proces waarbinnen scholen keuzes kunnen maken en waarbij de medezeggenschap van ouders is gewaarborgd.
 • De projectmanager ziet erop toe dat heldere governance-keuzes gemaakt worden ten aanzien van de inrichting, het beheer en de doorontwikkeling van het platform. Draagt zorg voor gedegen juridische afwegingen (aansprakelijkheid, leerplicht, AVG) en financiële afwegingen.
 • De projectmanager werkt in opdracht van en rapporteert aan de Stuurgroep aanpak lerarentekort po, die bestaat uit schoolbesturen en het programmamanagement van de gemeente Amsterdam. Daarnaast draagt de projectmanager zorg voor frequente en informatieve bijdragen voor de bestuurlijke informatie voor het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad.

Eisen

 • Succesvolle ervaring (minimaal 4 jaar) met projectmanagement van complexe projecten die onder een grote tijdsdruk tot stand moeten komen
 • Minimaal 3 jaar ervaring in of voor grote, complexe overheids- of semi-overheidsorganisaties, bij voorkeur in samenwerkingsconstructies van verschillende typen organisaties
 •  Minimaal 3 jaar ervaring met het (laten) inrichten van effectieve platforms / online toepassingen vanuit het gebruikersperspectief en het aansturen van ICT’ers / IV architecten
 • Kennis en ervaring op het vlak van subsidiëring en inkoop, bij voorkeur in onderwijs, welzijn, jeugdzorg of aanpalende terreinen
 • Ervaring met risicomanagement
 • Minimaal WO werk- en denkniveau

Wensen

 • Succesvolle en ruime ervaring met het aansturen van ICT-projecten is een pré
 • Ervaring met onderwijs of welzijn is een pré, evenals een voor deze opdracht relevant netwerk in Amsterdam

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Communicatief vaardig
 • Proces-, keten- en klantgericht/Plannen
 • Kwaliteitsgericht
 • Netwerkvaardig
 • Ondernemend
 • Omgevingsbewust.

Uurtarief: 80 – 90 p/u

Reageren
Is deze uitdagende en zéér maatschappelijk relevante opdracht jou op het lijf geschreven? Ben je per 1 april beschikbaar voor minimaal 32 uur per week?

Reageer dan uiterlijk 18 maart met brief en cv naar Lex Polman, bestuurlijk trekker van de projectgroep: lex.polman@amosonderwijs.nl. Voor meer informatie kun je contact met hem opnemen via 020 41 06 810.

Gesprekken vinden plaats in de week van 23 maart.

 

Deze vacature is ook als PDF beschikbaar

Bijlagen