BBO - Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam

Project- en programmamanagement

Programmamanagement

Gernanda Schutte en Michel Müller sturen als programmamanagement op de samenhang en voortgang van de projecten. “De projecten hebben echt effect als ze samen een succes zijn”. Vanuit onze beide invalshoeken, de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam, zijn we aanvullend op elkaar en weten we dat als kracht in te zetten in de samenwerking met de stuurgroep , de projectleiders en het onderwijsveld. Rode draad in ons werk is: hoe kunnen we de tekorten eerlijker verdelen en juist die scholen waar leraren het grootste verschil maken extra ondersteunen?

 
Gernanda Schutte
Gernanda Schutte

Voor mij staat de kwaliteit van onderwijs en gelijke kansen altijd voorop. In mijn rol als programmamanager betekent het dan ook dat mijn focus gericht is op de mate waarin de projecten de beoogde impact hebben op de scholen.

Oftewel; zijn onze gezamenlijke inspanningen en middelen antwoorden op de vragen die in de scholen leven om de kwaliteit van onderwijs te behouden?  Én dragen ze bij aan de twee uitgangspunten van dit noodplan: drastisch terugdringen van het tekort en een gelijke verdeling ervan. Door mijn onderwijservaring kan ik hierin adviseren en goed inschatten wat werkt.

contact: g.schutte@bboamsterdam.nl

 

Michel Müller

Een belangrijke stimulans in mijn werk is om samen de best mogelijke uitkomsten te bereiken voor het onderwijs. Dat betekent dat we als gemeente volop ondersteunen bij de uitvoering van het noodplan. Vanuit mijn rol als programmamanager handel ik daarbij vanuit een breder perspectief. Op die manier probeer ik dwarsverbanden te vinden in verschillende nieuwe en bestaande initiatieven. En stimuleer daarbij samenwerking als deze onze doelen ten goede komt, zodat we de juiste dingen blijven doen voor de stad.

contact: michel.muller@amsterdam.nl

Michel Müller

Projecten

Projecten: Liever voor de klas, zij-instroom in Amsterdam   Modulair Opleiden   Kleurrijk beroep
Omgaan met langdurige tekort   Monitoring Lerarentekort    Servicecentrum   Griffel

 

 


Jacqueline Sweerts

‘Liever voor de Klas’ Zij-Instromer in Amsterdam

In 2023 is het lerarentekort in Amsterdam opgelopen tot 440 fte als er niets gebeurt. Gelukkig staan er veel zij-instromers klaar om het Amsterdamse onderwijs te versterken.

Wij helpen zij-instromers met een goede start om hen zo te behouden voor de stad. Wij zorgen voor goede begeleiding en voor inspiratie. Daarnaast laten we hen kennis maken met alle facetten van het vak van leraar. Onze focus ligt op de hele keten waar je als zij-instromer mee te maken hebt. Wij ontwikkelen activiteiten om deze keten voor de stad Amsterdam te verbeteren

Lees meer
Voor contact: j.sweerts@bboamsterdam.nl

Ontwikkeldoor: Een modulair opleidingstraject voor onderwijsondersteuners

Het lerarentekort in het Amsterdamse basisonderwijs is groot, veel kinderen hebben geen vaste leraar of krijgen les van een leraar die (nog) niet bevoegd is om voor de klas te staan.

Het project Modulair Opleiden springt hierop in. Wij bieden modulaire én flexibele maatwerktrajecten aan voor de professionalisering en het behoud van onderwijsassistenten.

Ook worden er trajecten aangeboden voor verdere specialisatie voor onderwijs(ondersteunend) personeel. Zij kunnen zich ontwikkelen tot leraarondersteuner of doorstromen naar de lerarenopleiding. We werken hierin samen met het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO), de iPabo, de HvA en de gemeente Amsterdam.

Na het volgen van een oriëntatiemodule, kijken we op maat welke route het beste past. In 2020-2021 kunnen 30-40 onderwijsondersteuners zich aanmelden voor de oriëntatiemodule van Ontwikkeldoor. De aanmeld mogelijkheid is inmiddels gesloten.

Voor meer informatie over het aanbod en de mogelijkheid voor inschrijving, neem contact op met Pilar Lammerts: pilar@burocatch.nl of kijk voor meer informatie op de website


Leonie Blom

Pilar Lammerts

Pilar Lammerts

 

Jacqueline Sweerts Leraar in Amsterdam, Een kleurrijk beroep

Leraren zijn de sleutel voor geïnspireerd onderwijs. Wij vinden het daarom belangrijk dat leraren niet alleen geïnspireerd starten in hun baan als leraar, maar ook dat zij hun hele loopbaan geïnspireerd blijven. Eén van de factoren die daar een belangrijke rol in speelt, zijn ontwikkelmogelijkheden tijdens je loopbaan.
De Amsterdamse schoolbesturen, de lerarenopleidingen en de gemeente willen daarom met dit project de loopbaanmogelijkheden voor leraren in het primair onderwijs vergroten.

Lees meer
Voor contact: j.sweerts@ooada.nl

 

Omgaan met langdurig tekort

Wij ondersteunen scholen met een groot lerarentekort. Dit doen wij door een gedegen alternatieve oplossing te bieden met de inzet van externe professionals. .
In onze aanpak wordt een aantal uren of dagdelen per week ingevuld door externe professionals, wat mogelijk is gemaakt door de beleidsregel vanuit het ministerie van OCW. Wij werken hierin samen met professionals die bewezen bekwaam zijn in hun vakgebied.
Via een maatwerktraject starten scholen met het externe aanbod. Scholen die participeren in het schooljaar 2020 – 2021 worden financieel en organisatorisch ondersteund bij het implementeren van dit aanbod. Wij onderzoeken met deelnemende scholen welke manier het beste is om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
Heb je als bestuur of school interesse om deel te nemen aan het traject of heb je vragen? Neem contact op met Mirjam Bonting. Kijk voor meer informatie over het project en de mogelijkheid voor deelname, elders op deze website.

Bekijk onze tien tips voor het inzetten van externen in de school.

Voor contact: m.bonting@bboamsterdam.nl

Mirjam Bonting

 

Monitoring Lerarentekort Amsterdam

Hoe staat het met de voortgang en wat zijn de effecten van de aanpak van het Amsterdamse Noodplan Lerarentekort?
Met de monitor informeren we de schoolbesturen, de scholen en de gemeente Amsterdam over de uitvoering van het noodplan lerarentekort. Zowel de ontwikkelingen rondom het lerarentekort als de voortgang van de maatregelen om het tekort te bestrijden, worden in beeld gebracht.
Voor contact: m.muller@amsterdam.nl
Bekijk de laatste versie van de monitor

 

Servicecentrum publieke professionals

Met het servicecentrum voor publieke professionals zetten we in op een verbetering van dienstverlening en vestigingsklimaat voor beroepsgroepen in het onderwijs en de zorg. Door de gemeentelijke producten op het vlak van parkeren, mobiliteit, reiskosten en woonruimte zo goed mogelijk afgestemd op die beroepsgroepen aan te bieden, streven we naar behoud / toename van leraren en zorgmedewerkers in Amsterdam. Het servicecentrum werkt via het stadsloket Centrum met 2 medewerkers, een eigen website, mail en telefonie. De medewerkers geven informatie over onze producten, helpen en pakken regie op zaken die lang liggen en/of vastzitten. Zij hebben daartoe een directe lijn met de directies Parkeren, Verkeer & Openbare ruimte (V&OR), Wonen en Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ). Het servicecentrum werkt momenteel al voor het onderwijs en zal binnen enkele maanden van start gaan voor de zorg. Een goed zaakvolgsysteem en nieuwe producten (deelmobiliteit) staan op stapel en dragen bij aan een nog betere service.

Eric van Aart

 

Jasper van de Vooren Griffel

Griffel wordt de toegangspoort tot flexibel werk binnen het onderwijs in Amsterdam. Wij gaan ervoor zorgen dat al de flexibele inhuur van onderwijs professionals in het primair onderwijs in Amsterdam via 1 – niet commerciële – arbeidsbemiddelaar loopt. Hierdoor worden scholen ontlast en blijven de prijzen van inhuur betaalbaar volgens de CAO primair onderwijs.
Na 1 oktober 2020 volgt meer informatie over de opzet en de start van Griffel

Lees meer
Voor contact: Jasper@opadvies.nl

 

Projecten: Liever voor de klas,zij-instroom in Amsterdam   Modulair Opleiden   Kleurrijk beroep
Omgaan met langdurige tekort   Monitoring Lerarentekort   Servicecentrum  Griffel