Bestuur

Bestuur BBO

Het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam, kortweg: BBO, is de statutair gevestigde vereniging van de schoolbesturen van het Primair Onderwijs en het Speciaal Onderwijs te Amsterdam. Van de 40 schoolbesturen, zijn 33 besturen lid van de vereniging.
Met welk doel zij zich verenigd hebben en wat ze willen bereiken, leest u op deze openbare site.
De vereniging Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO) heeft een tweehoofdig dagelijks bestuur, bestaande uit Diane Middelkoop (CvB van de ASKO) en Joke Middelbeek (bestuurder STWT). Het dagelijks bestuur wordt gekozen door en uit de algemene ledenvergadering. Het DB heeft tot taak – samen met de ambtelijk secretaris – de vergaderingen voor te bereiden, nauw contact te onderhouden met de voorzitters van de werk- en projectgroepen en bilateraal overleg te hebben met de wethouder onderwijs van de gemeente. Beiden leiden bij toerbeurt de vergaderingen van het BBO en participeren ook in een aantal werk- en projectgroepen.
De aangesloten besturen vormen de algemene ledenvergadering. In de statuten is vastgelegd dat de ALV in beginsel besluiten neemt op basis van consensus, tenzij het een zodanig zwaarwegend besluit betreft dat de vergadering beslist te stemmen. De stemverhouding en met welke stemverhouding een besluit rechtsgeldig is, is vastgelegd in de statuten. De ALV vergadert minimaal 6 keer per schooljaar en organiseert 3 themamiddagen in hetzelfde jaar waar specifieke onderwerpen inhoudelijk worden besproken.